Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Artikel 1 – Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen
– Wilma Vervoort freelance journalist (hierna aangeduid als “WV”) en
– haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
Deze voorwaarden worden bij elke offerte meegestuurd; bij ondertekening van de orderbevestiging accepteert de opdrachtgever deze automatisch.
2. “Opdrachtgever” is de persoon of instantie die rechtsbevoegd is om de overeenkomst aan te gaan en de opdracht te verstrekken
3. Het Nederlands recht is van toepassing
Artikel 2 –Offertes en afspraken
1. Een offerte is altijd vrijblijvend en geldig voor de aangegeven periode. De offerte vermeldt exact wat er geleverd zal worden tegen welke condities. Meerwerk zal pas worden uitgevoerd nadat daar schriftelijk aanvullende afspraken over zijn gemaakt. WV is overigens niet verplicht het voorgestelde meerwerk te accepteren.
Artikel 3 – Contractduur en uitvoering
1. Afgesproken deadlines zijn alleen dan geldig wanneer de opdrachtgever zich exact aan de vastgelegde afspraken houdt. Zo dit niet het geval is vervalt de verplichting van WV om zich aan de deadlines te houden. In dat laatste geval kan WV bepalen werkzaamheden op te schorten en eventuele kosten die dit met zich meebrengt in rekening brengen.

Artikel 4 – Opzegging/beëindiging van de overeenkomst
1. Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig en eenzijdig beëindigen onder een aantal omstandigheden. De opzegging dient altijd schriftelijk en gemotiveerd te geschieden.
a. Als een van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt vervalt de overeenkomst onmiddellijk zonder schriftelijke en gemotiveerde opzegging.
b. wanneer een van de partijen zich op het standpunt stelt dat de overeenkomst niet meer kan worden uitgevoerd in lijn met de gemaakte afspraken en wederpartij er binnen 2 weken niet in slaagt dit aantoonbaar te weerleggen.
c. wanneer aan de kant van de opdrachtgever zaken dusdanig veranderen dat de aan WV verstrekte opdracht moet worden uitgesteld of ingetrokken. In dat geval heeft WV recht op betaling voor de verrichte werkzaamheden, vervalt haar verplichting onderhanden werk af te ronden dan wel aan te leveren en dient aan WV een schadevergoeding (onder andere maar zeker niet uitsluitend de reeds ingeplande uren voor dit stuk van de opdracht) betaald te worden voor dat deel van de opdracht dat zij niet heeft kunnen uitvoeren.
Artikel 5 – Overmacht
1. In geval van overmacht heeft WV het recht de overeenkomst niet verder na te komen. WV meldt overmacht direct bij de opdrachtgever.
2. Zolang de overmacht voortduurt, mag WV de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Duurt deze periode echter langer dan een maand, dan mag elk van de partijen de overeenkomst ontbinden, zonder verplichtingen tot schadevergoeding aan de andere partij.
3. Als de overmacht zich voordoet op het moment dat wederzijdse verplichtingen inmiddels gedeeltelijk zijn nagekomen en dit gedeelte zelfstandige waarde vertegenwoordigt, dan worden die afzonderlijk gefactureerd. De opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen.
4. Als WV door overmacht niet in staat is de opdracht uit te voeren of af te maken, probeert ze passende vervanging te vinden.
5. WV is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van de overmachtsituatie.
6. Wanneer WV geen passende vervanging vindt bij overmacht, is zij niet verplicht om de leveringstermijn of de leveringsplicht na te komen en kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op enige vergoeding.
Artikel 6 – Betalingsvoorwaarden
1. Als de opdrachtgever wil dat een registeraccountant de declaraties van WV controleert, dan verleent zij daaraan medewerking. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de opdrachtgever.
2. Facturen worden binnen vijftien dagen voldaan. Als de opdrachtgever niet betaalt, mag WV de uitvoering van de opdracht opschorten.
3. Als de opdrachtgever niet betaalt, berekent WV buitengerechtelijke kosten van 15 procent over het te vorderen bedrag, met een minimum van € 200,-.
4. WV brengt betalingen in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom.
5. De opdrachtgever heeft geen recht om te verrekenen of op te schorten.
6. Als de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.
Artikel 7 – Aansprakelijkheid
1. WV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaat doordat zij is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt.
2. Als wordt geoordeeld dat WV niet zorgvuldig is geweest en niet al haar vakkundigheid heeft betracht, is WV aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht. Deze aansprakelijkheid wordt beperkt tot maximaal het factuurbedrag.
3. Bij opdrachten met een langere doorlooptijd dan een half jaar geldt een verdere beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
4. WV kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor directe schade.
5. WV is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.
Artikel 8 – Vrijwaring
1. Opdrachtgever heeft, als inhoudelijk deskundige, de plicht om geleverde producten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.
Artikel 9 – Auteursrecht, intellectueel eigendom en reproductierecht / licentie
1. Voor alle teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet verleent WV een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht voor het overeengekomen gebruik. Over elk ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst worden gesloten. Dit geldt ook voor plaatsing van de tekst in enig ander medium dan waarvoor de tekst volgens de opdracht werd geschreven.
2. Het is verplicht de naam van WV te vermelden bij alle werken, tenzij daar bezwaren tegen bestaan die direct bij het verlenen van de opdracht bekend waren en die WV heeft aanvaard. Andersom kan WV ook eisen dat haar naam juist niet wordt vermeld.
3. Auteursrechten zijn niet in de kosten inbegrepen.
4. Als WV’s kennis door de uitvoering van de opdracht is toegenomen, mag zij die ook voor andere doeleinden gebruiken, mits het niet om strikt vertrouwelijke informatie gaat.
5. De bepalingen van dit artikel hebben ook betrekking op producten die WV van derden betrekt. WV garandeert de opdrachtgever dat deze gerechtigd is tot het gebruik.
6. Bij ingrijpende wijzigingen van de geleverde tekst die niet WV’s goedkeuring hebben gekregen, kan WV op grond van de Auteurswet het gebruik van haar tekst verbieden. De opdrachtgever is in dat geval verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Als dit leidt tot het tussentijds beëindigen van de opdracht, is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.
7. Bij inbreuk op het auteursrecht is de afnemer schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van WV wordt beschouwd:
a. publicatie van het werk van WV voor een ander gebruik dan overeengekomen;
b. hergebruik van het werk van WV zonder haar toestemming;
c. aantasting van het werk van WV;
d. publicatie van het werk van WV zonder naamsvermelding.
Artikel 10 – Vertrouwelijkheid
1. WV houdt alle informatie en gegevens van de opdrachtgever geheim.
2. Opdrachtgever stelt de adviezen van WV nooit ter beschikking aan derden, behalve na haar uitdrukkelijke toestemming.
3. Deze wederzijdse geheimhouding geldt ook na beëindiging van de opdracht.
Artikel 11 – Werk voor derde partij
1. Als WV een product levert voor een derde partij waarmee de opdrachtgever een contractuele relatie heeft, dan moet de opdrachtgever deze derde partij op de hoogte brengen van deze algemene voorwaarden en vermelden dat die ook voor de derde partij gelden.
2. De opdrachtgever staat in voor vergoeding van alle schade als de derde partij zich niet houdt aan de verplichtingen.
3. De opdrachtgever moet WV informeren als de derde partij zich niet aan de afspraken houdt of bij het vermoeden dat deze derde partij zich niet aan deze afspraken zal houden.